Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní info

Sestřih - vystoupení demonstrace OS KOVO - Nová Huť Ostrava

Dne 22. února 2024 se před branami Nové huti v Ostravě sešel zástup odborářů, pracovníků a podporovatelů, aby jednohlasně vyjádřili svou nespokojenost a požadavky. Toto shromáždění, uspořádané odborovým svazem KOVO ve spolupráci s základními organizacemi Liberty Ostrava, symbolizuje klíčový moment v boji za zachování ocelářského průmyslu v Evropě, obnovu primární výroby oceli a spravedlivé hospodářské podmínky pro ocelářské firmy v regionu.

V době, kdy Ostrava, srdce českého ocelářství, čelí výzvám v podobě zastavené výroby a levného dovozu, se dneska tady sešla komunita, aby společně projevila svou solidaritu a odhodlání. V průběhu demonstrace zazněly silné projevy, zdůrazňující potřebu zachování pracovních míst, spravedlivé hospodářské soutěže a nezbytnost důsledného vyšetření finančních transakcí, které poškodily společnost a její věřitele. Co přesně na demonstraci zaznělo.

Petr Zegzulka, předseda základní organizace OS KOVO Ostravské Nové huti, výrazně ovlivnil atmosféru shromáždění svým projevem, ve kterém odmítl použít název "Liberty", což je považováno za vyjádření odporu vůči současnému vlastníkovi a managementu huti. Jeho rozhodnutí nevyslovit název značky a místo toho hovořit o "Nové huti" jako o společenství s bohatou historií a tradicí, odráží hlubokou nespokojenost s nedostatkem hrdosti a cti, které podle něj značka "Liberty" reprezentuje. Tato nespokojenost má kořeny v nesplněných slibech majitele Sandžíva Gupty, který v roce 2019 přislíbil prosperitu a rozvoj, ale jeho slova zůstala neuskutečněná, což vyústilo v hluboké zklamání mezi zaměstnanci.

Zegzulka rovněž kritizoval krizového manažera Viktor Theuns za jeho rozhodnutí zastavit provoz huti, která byla v chodu 70 let, a za jeho neúčast na důležitých jednáních s odbory. Tyto akce byly prezentovány jako důkazy selhání vedení a zbabělosti, což ještě více posílilo odhodlání předsedy a jeho kolegů bojovat proti aktuálnímu směřování huti.

Vystoupení Zegzulky tedy nejen odhalilo hlubokou frustraci způsobenou současným stavem věcí, ale také ukázalo nezlomnou vůli a soudržnost zaměstnanců huti, kteří jsou připraveni bojovat za její budoucnost, ochránit její odkaz a usilovat o návrat k důstojnosti a spravedlnosti, které si Nová huť a její lidé zaslouží.

Další vystoupení přednesl Roman Ďurčo, předseda OS KOVO, který ve svém projevu vyzdvihl kritickou situaci v ocelářském průmyslu a apeloval na jednotu a podporu mezi zaměstnanci. Zdůraznil, že ocel je strategickou surovinou a že je nezbytné, aby ji takto vnímala česká vláda i Evropská unie. Vyjádřil obavy z toho, že se fabrika už nemusí znovu rozjet, upozornil na nesrovnalosti v platbách mezd zaměstnancům a vyjádřil obavy o jejich budoucí finanční jistotu.

Ďurčo kritizoval současné vlastnické a řídicí struktury za nedostatečné investice a zanedbávání potřeb zaměstnanců a významu ocelářství jako celku. Poukázal na nesoulad mezi klesající výrobou oceli v EU a rostoucím dovozem, což považuje za paradoxní a škodlivé pro domácí průmysl. Také odsoudil majitele za jeho nezodpovědné chování, včetně údajného přesunu finančních prostředků mimo společnost, které by měly být využity na modernizaci a zajištění pracovních míst.

Výzvy adresoval české vládě i Evropské komisi, aby přijaly odpovědnost a aktivně se zapojily do řešení situace, a apeloval na současného majitele, aby umožnil vstup investorům ochotným investovat do obnovy a rozvoje hutě. Ďurčovo vystoupení odhaluje hlubokou frustraci způsobenou současným stavem ocelářství, ale zároveň odráží silnou vůli a odhodlání zaměstnanců a jejich zástupců bojovat za záchranu průmyslu a zajištění jejich budoucnosti.

V další části programu promluvila Judith Kirton-Darling, generální tajemnice industriAll Europe, která ve svém vystoupení vyjádřila silnou solidaritu s oceláři a obyvateli Ostravy v jejich boji za budoucnost a obnovu pracovních míst. Kriticky se vyjádřila k situaci, kdy společnost Liberty Steel nesplnila slibované investice v Ostravě, což považuje za zcela nepřijatelné. Vyjadřuje znepokojení nad současnou krizí a poukazuje na absenci efektivních kontrolních mechanismů v evropském průmyslu.

Kirton-Darling zdůrazňuje potřebu tří klíčových opatření: vytvoření reálné evropské průmyslové a investiční strategie, respektu ocelářských společností k pracovníkům a komunitám, a aktivního přístupu politiků k řešení situace. Závěrem svého vystoupení zdůrazňuje zásadní poselství, které rezonuje napříč celou Evropou: "Máme společné poselství, tady ale napříč celou Evropou. Evropa potřebuje ocel a ocel potřebuje Evropu." Tímto vyjadřuje, že ocelářský průmysl a Evropa jsou vzájemně propojeny a závislé na sobě, což podtrhuje význam oceli jako strategického průmyslu pro evropskou ekonomiku a identitu. Kirton-Darling představuje hlas průmyslové solidarity a apelu na společnou akci za záchranu jednoho z klíčových průmyslů, který je životně důležitý pro ekonomiku i společnost.

Cemal Özkal, zastupující generální tajemník, ve svém vystoupení předal pozdravy a projevil solidaritu jménem 50 milionů členů své organizace s pracovníky Liberty Ostrava a vyzdvihl význam mezinárodní solidarity v boji proti nespravedlnosti, nedostatku transparentnosti a porušování důstojnosti pracovníků po celém světě. Zdůraznil, že krize v Liberty Ostrava není jen lokální záležitostí, ale odhaluje globální potřebu reakce na špatné řízení podniků a narušení pracovních práv.

Özkal poukázal na společný závazek odborového svazu KOVO, industriAll Europe a industriAll Global ke spravedlnosti, transparentnosti a důstojnosti, který se odráží v organizaci této významné chvíle. Krize, kterou prožívá Liberty Ostrava a celá GFG Alliance, podle něj podtrhuje kritickou potřebu globální reakce a solidarity.

Vyjádřil solidaritu nejen s kolegy v České republice, ale i s pracovníky pod GFG Alliance po celé Evropě a světě, zdůrazňujíc soudržnost boje za pracovní práva a důstojnost, nezávisle na geografické poloze. Zdůraznil, že boj za práva a důstojnost pracovníků přesahuje národní hranice a je výzvou pro odboráře a pracující po celém světě, aby stáli společně proti nespravedlivým firemním praktikám.

Özkal zároveň naznačil, že společně jsou pracovníci nezastavitelní a mohou vytvořit budoucnost, kde je respektována práce, průmysl prosperuje na základě spravedlnosti a udržitelnosti, a globální odborové hnutí vede cestu k lepšímu a spravedlivějšímu světu. Zakončil svůj projev významnými slovy "Solidarita navždy", což zdůrazňuje hluboký význam vzájemné podpory a společného úsilí v boji za práva a důstojnost pracovníků po celém světě.

Piotr Kursacki, předseda Slezské okresní rady polského svazu kovodělníků a ocelářů ve svém vystoupení vyjádřil pevnou podporu pracovníkům ocelářství, zdůrazňujíc, že situace v Częstochowě, Polsko, je podobná té, kterou prožívají pracovníci v Ostravě. Zastupuje federaci, která se zasazuje o ochranu průmyslových sektorů, jež jsou zásadní pro bezpečnost a rozvoj každé země, a zdůraznil, že letecký průmysl by měl být pod zvláštní ochranou státních orgánů.

Kursacki poukázal na důležitost toho, aby se zabránilo tomu, aby klíčové průmyslové sektory, jako je hutnictví, staly se "hříčkou" pro neodpovědné vlastníky, kritizujíc skupinu Liberty za její špatné řízení a nedostatek investic a respektu vůči pracovníkům. Zdůraznil, že zaměstnanci, kteří trpí kvůli těmto praktikám, si nezaslouží takové zacházení a vyzval k akci na národní i evropské úrovni. Zmiňuje potřebu dlouhodobé strategie pro hutnictví, zejména v kontextu spravedlivé transformace, aby se zajistila ochrana a rozvoj tohoto kriticky důležitého průmyslového odvětví.

Jeho výzva "bez oceli, bez země" slouží jako varování pro ty, kdo jsou odpovědní za bezpečnost a rozvoj, zdůrazňujíc, že ocelářský průmysl je základem prosperity a bezpečnosti národa. Kursacki uzavřel své prohlášení varováním vlastníkům s metaforou "žluté karty", naznačujíc, že pokud se situace nezmění, mělo by to mít důsledky. Jeho vystoupení odráží silnou solidaritu mezi odborovými svazy a pracovníky v celé Evropě a vyzývá k společnému úsilí o ochranu a podporu pracovníků v ocelářském průmyslu.

Juraj Varga, předseda základní organizace svazu KOVO ze Slovenska, ve svém vystoupení vyslal úprimný pozdrav z ocelových Košic do ocelové Ostravy, vyjadřujíc solidaritu a podporu v boji, kterému čelí oceláři v Ostravě. Zmínil, jak se on i jeho kolegové učili v Ostravě pracovat s ocelí, což odráží hlubokou profesní a historickou propojenost mezi oceláři na Slovensku a v České republice.

Varga zdůraznil důležitost oceli pro Evropu a potřebu vzájemné podpory mezi ocelářskými komunitami napříč kontinentem, přičemž připomněl slova svých předřečníků: "Európa potrebuje oceľ, oceľ potrebuje Európu." Tímto poukázal na strategický význam ocelářství pro ekonomiku a infrastrukturu Evropy, a zároveň na vzájemnou závislost mezi průmyslem a kontinentem.

Roman Bečica, předseda odborového svazu KOVO Mittal Steel Ostrava, ve svém projevu vyjádřil dík všem účastníkům protestního meetingu za podporu ocelářského odvětví a za úsilí o zachování výroby v Ostravě. Ocenil, že situace ostravského ocelářství, úzce spjatá s regionem a českou tradicí po dobu 72 let, je pro přítomné důležitá a není jim lhostejná. Bečica zdůraznil strategický význam oceli, která se používá ve všech odvětvích a je považována za základ české průmyslové hrdosti a nezbytnost pro fungování celé země.

Připomněl tvrdou práci ocelářů, která přináší smysl v podobě budování infrastruktury, jako jsou budovy, mosty a dálnice, a motivuje k vynikajícím výsledkům a kvalitním výrobkům. Bečica zdůraznil odhodlání ocelářů zachovat tuto tradici pro budoucí generace, a vyjádřil nespokojenost, obavy a strach ztráty tradice a historie v důsledku nezodpovědného jednání současného majitele.

Odsoudil sliby majitele o investicích, které se neuskutečnily, a kritizoval zadluženost, nefunkčnost hutě a absenci inovací, což poškodilo nejen firmu, ale i mnoho dalších společností. Bečica vyzval českou vládu, aby hájila zájmy ocelářského odvětví a přijala opatření pro jeho záchranu, včetně zajištění důsledné kontroly a zabránění rozpadu firmy.

Zdůraznil potřebu státní intervence pro obnovu výroby a realizaci strategie celého ocelářského průmyslu, včetně využití finančních prostředků pro ekologickou výrobu oceli. Bečica uzavřel svůj projev zdůrazněním, že ocel je strategickou, plně recyklovatelnou surovinou, bez které se společnost neobejde, a poděkoval za podporu v boji za zachování ocelářského průmyslu a jeho udržitelnou budoucnost.

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), ve svém projevu ocenil hrdost a dovednosti ocelářů, zdůrazňujíc jejich neochvějnou vůli pracovat navzdory obtížným podmínkám, které vytváří současný majitel. Středula poukázal na širokou podporu ze strany různých odborových svazů a sektorů v České republice, včetně státních orgánů, potravinářství, zdravotnictví, havířů, a dokonce i pracovníků ze Škodovky, což ukazuje na solidaritu a jednotu mezi pracovníky napříč různými odvětvími.

V projevu vyjádřil zděšení nad situací, kdy pracovníci chtějí pracovat, ale majitel společnosti to neumožňuje, kritizujíc jeho absenci mezi zaměstnanci a obavy z přímé konfrontace. Středula vyzývá majitele, aby opustil firmu, pokud nemá zájem o její řádné vedení a zajištění budoucnosti pro její zaměstnance.

Zároveň Středula hovoří o plánovaném setkání s vládními představiteli, včetně premiéra, ministra financí a ministra průmyslu a obchodu, kde hodlá požadovat okamžité kroky ve prospěch regionu a záchranu ocelářského průmyslu. Tímto podtrhuje význam ocelářství pro budoucnost celé země a vyzývá vládu, aby investovala do zachování tohoto klíčového průmyslu.

Projev vyjadřuje důraz na potřebu odstranění nezodpovědného majitele a obnovu výroby v zájmu zaměstnanců a celého regionu. Středula zdůrazňuje, že práce v ocelářství není jen o výdělku, ale o hrdosti na výsledky práce, které mají dlouhodobý význam pro celou společnost. Na závěr se ptá shromážděných, zda jsou připraveni pokračovat v boji, čímž zdůrazňuje důležitost společného úsilí a odhodlání čelit výzvám.

Petr Slanina, předseda základní organizace odborového svazu KOVO Liberty Česká Republika, ve svém projevu zdůraznil, že skutečnou hodnotou hutě nejsou pouze technologie a produkty, ale především její zaměstnanci. Poukázal na to, že problémy hutě sahají hluboko do minulosti, kdy stát prováděl nevhodnou privatizaci, což vedlo k situaci, kdy byli vlastníci schopni vyvést z firmy obrovské finanční prostředky bez odpovídajícího zájmu o její další rozvoj.

Slanina kritizoval současného majitele za stejný přístup, kdy místo investic a inovací vidí jen zadlužení a stagnaci, což ohrožuje nejen samotnou firmu, ale i navazující podniky a celý region. Zmiňuje, že odbory navrhovaly setkání ke společné diskuzi, které by mělo vést k řešení situace, ale zatím k němu nedošlo, přestože je plánováno na určité datum.

Významným bodem Slaninova projevu je prohlášení účastníků protestního meetingu, které vyzývá majitele k zahájení provozu, realizaci nové ocelárny a vytvoření podmínek pro férovou hospodářskou soutěž. Slanina zdůrazňuje, že ocel je nenahraditelná strategická surovina, která je navíc plně recyklovatelná, a vyzývá vládu ČR, evropskou komisi a další zainteresované strany k aktivnímu přístupu a zásahu za účelem zachování životaschopnosti ocelářského průmyslu.

Projev Petra Slaniny reflektuje hluboké obavy o budoucnost hutě a zároveň odhodlání odborů a zaměstnanců bojovat za její záchranu, přičemž klade důraz na důležitost jednoty, solidarity a společného úsilí všech zúčastněných.

Text Prohlášení:

My účastníci protestního meetingu, stejně jako všichni, kteří se zapojili či jej podpořili nejen v rámci české republiky, ale i v rámci evropské unie, vyzýváme vlastníky Liberty Ostrava a TAMEH Czech, aby zajistili vše potřebné ke startu provozování obou firem.

Vyzýváme vlastníka GFG pana Guptu, aby bezodkladně začal realizovat spuštění provozu včetně prvovýroby v Liberty Ostrava. Požadujeme splnění slibu realizace nové ocelárny.

Vládo, je nutné okamžitě zajistit podmínky rovné a férové hospodářské soutěže. Opatření vydaná Evropskou unií a Českou republikou v poplatcích, cenách energií, emisních povolenek zvýhodňují konkurenci už ne jenom z levného východního kontinentu, ale již z celého světa.

Žádáme, aby všichni zainteresovaní vládou České republiky počínaje, ministerstvy, vlastníky a Evropskou komisí konče, které tímto prohlášením oslovujeme, konali bezodkladně s maximálním úsilím, tak aby odvětví tohoto průmyslu bylo životaschopné i do budoucna.

Ocel se nedá nahradit, je pro každou zemi i Evropskou unii nutně udržitelnou, udržitelnou strategickou surovinou. Navíc je komoditou, která se dá stoprocentně recyklovat.

  • Žádáme Evropskou komisi o kontrolu smluvních závazků pro Liberty Ostrava k akvizici.
  • Žádáme Evropskou komisi o přehodnocení rozhodnutí pro ocelářský průmysl a ochranu evropského trhu.
  • Žádáme aktivní přístup vlády České republiky, zachraňuje firmy a očekáváme akutní zásah majitele s řešením financí.

Nová huť, Demonstrace, Odbory, CMKOS, OS KOVO, Liberty Ostrava, Ďurčo, Středula

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.